Všeobecné Zmluvné Podmienky

Všeobecné podmienky prenájmu

Účelom týchto Všeobecných zmluvných podmienok nájmu vozidiel a poskytovania s tým spojených prevádzkových služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“) je vymedziť rozsah vzájomných práv a povinností oboch strán pri poskytovaní služby nájmu osobných a úžitkových vozidiel.

I. Práva a povinnosti

. Prenajímateľ sa zaväzuje na základe mailovej prípadne telefonickej objednávky odovzdať nájomcovi vozidlo v dobrom technickom stave so všetkými dokladmi a to najmä osvedčení o evidencii vozidla, dokladom o povinnom zmluvnom poistení, sadov kľúčov, ako aj ostatných vecí potrebných k riadnemu užívaniu Vozidla.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie aby uspokojil požiadavky nájomcu. V prípade že vozidlo požadované nájomcom nebude vedieť prenajímateľ zabezpečiť, prenajímateľ sa zaväzuje uspokojiť požiadavku vozidlom vyššej triedy za cenu požadovaného vozidla.
3. Prenajímateľ odovzdá Vozidlo vrátane všetkých dokladov a ostatných vecí potrebných k jeho riadnej prevádzke na dohodnutom mieste a dohodnutej dobe s nájomcom. O prevzatí vozidla je vždy spísaný odovzdávací/preberací protokol.
4. Vozidlo musí byť v čase odovzdania spôsobilé na prevádzku a užívanie a musí vyhovovať všetkým technických normám stanovených právnymi predpismi.
5. Prenajímateľ je povinný po celú dobu nájmu používať vozidlo výhradne za účelom, pre ktorý je určené a dodržiavať všetky dopravné a colné a iné právne predpisy.
6. V prípade, že Nájomca oznámi Prenajímateľovi potrebu opráv, je Prenajímateľ povinný túto opravu zabezpečiť bez zbytočného meškania.
7. Nájomca je povinný informovať včas Prenajímateľa o blížiacej sa servisnej prehliadke, ktorú prenajímateľ dohodne a zabezpečí. Pri týchto servisných prehliadkach si Prenajímateľ skontroluje skutočný stav najazdených kilometrov.
8. Náklady spojené s opravou vozidla znáša prenajímateľ, okrem opráv ktoré spôsobil nájomca nesprávnym používaním vozidla.
9. V prípade nefunkčnosti tachometra je túto skutočnosť Nájomca povinný ihneď nahlásiť Prenajímateľovi.
10. V prípade straty kľúčov (resp. sady kľúčov), EČV, alebo osvedčenia o evidencii vozidla Nájomcom, Prenajímateľ vyúčtuje jednorazovo poplatok vo výške 135 € bez DPH Nájomcovi, pričom nájom vozidla je Nájomca povinný platiť ďalej.
11. Prenajímateľ prehlasuje že na všetky vozidlá má uzavreté povinné zmluvné a havarijné poistenie, pričom spoluúčasť pri havarijnom poistení je 5% minimálne 166,-€.
12. Nájomca ďalej súhlasí s tým , že bude ochraňovať záujmy Prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty, alebo poškodenia vozidla tým, že :
– si zistí mená a adresy zainteresovaných strán / účastníkov / a svedkov
– neuzná svoju zodpovednosť ani vinu a nedá žiadnej zainteresovanej osobe, alebo osobám peniaze
– neopustí vozidlo bez toho , aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie
– bude telefonicky informovať zamestnanca WESTFINREALU s.r.o. aj v prípade menšej škody na vozidle
– ak bude potrebné potvrdí vinu druhej strany, alebo ak bude ktorákoľvek osoba zranená, ihneď o tom upovedomí políciu
– zabezpečí, že vždy keď bude vozidlo ponechané bez dozoru, bude zamknuté
13. V prípade poistnej udalosti na vozidle vykoná prenajímateľ v súčinnosti s nájomcom všetky úkony potrebné k úhrade poistného plnenia od poisťovne. Nájomca, do 14 dní odo dňa kedy bola poistná udalosť ukončená poisťovňou, uhradí predpísanú spoluúčasť, resp. sumu vzniknutú rozdielom medzi plnením poisťovne a fakturovanou sumou za opravu vozidla, totálnou škodou alebo hodnotou vozidla.
14. V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla v čase kratšom ako 3 mesiace od odovzdania vozidla nájomcovi, má prenajímateľ okrem práva na úhradu rozdielu medzi plnením poisťovne a hodnotou vozidla, aj právo na náhradu všetkých nákladov, ktoré musí prenajímateľ vynaložiť na znovuzriadenie vozidla novým vozidlom rovnakého typu a výkonu, vrátane nákladov montáže, nákladov súvisiacich s poskytovaním prevádzkových služieb, prípadne iné poplatky.
15. Nájomca týmto oslobodzuje a zbavuje Prenajímateľa od akejkoľvek zodpovednosti za stratu, alebo poškodenie akéhokoľvek majetku /vrátane súvisiacich nákladov/, ktorý by bol ponechaný, uschovaný, alebo prepravovaný Nájomcom, alebo akoukoľvek inou osobou vo vozidle, alebo na vozidle pred vrátením vozidla Prenajímateľovi, alebo po vrátení vozidla Prenajímateľovi.
16. Keďže Prenajímateľ prijme všetky preventívne opatrenia a vynaloží maximálne úsilie na to aby zabránil stratám , alebo škodám spôsobeným chybou , alebo mechanickou poruchou vozidla a ďalším následným stratám , alebo škodám, nebude za žiadne škody zodpovedný.
17. Prenajímateľ má právo na náhradu škody, pokiaľ táto nebude uhradená poisťovňou, ak mu táto bola spôsobená Nájomcom. Právo na náhradu škody spôsobenej na vozidle zanikne, ak si škodu Prenajímateľ písomne neuplatní u Nájomcu do 1 mesiaca odo dňa vrátenia vozidla.
18. Nájomca nie je oprávnený prenechať do užívania Vozidlo tretej osobe, ak s tým písomne nevysloví súhlas Prenajímateľ.
19. Nájomca je povinný po ukončení prenájmu vozidla, odovzdať toto vozidlo s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v stave v akom ho prevzal na dohodnutom mieste a čase , ktoré si určí nájomca. Prenajímateľ je povinný si Vozidlo prevziať. O prevzatí vozidla je vždy spísaný odovzdávací/ preberací protokol.

II. Nájomné

1. Nájomné je stanovené podľa platného cenníka vydaného spoločnosťou Westfinreal, s.r.o. zverejneného na stránke firmy Westfinreal, s.r.o.: www.westfinreal.sk, alebo po individuálnej dohode.
2. Ceny krátkodobých prenájmov /maximálne 1 mesiac/ zahŕňajú neobmedzený počet najazdených kilometrov, cestnú daň, koncesionárske poplatky, diaľničnú známku pre Slovenskú republiku, sezónne pneumatiky, poistenie. Prípadné vybavovanie mimo otváracích hodín nie je spoplatnené.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zapožičania vozidla nájomcom na menej ako 7 dní (vrátane), si prenajímateľ jednorázovo vyfakturuje 100,-€ bez DPH za pristavenie a odvoz vozidla v rámci SR .
4. Pri prekročení nadlimitných kilometrov, si prenajímateľ jednorázovo vyúčtuje tieto kilometre.
5. Cena za nadlimitný km je definovaná tak ako v bode 1. v cenníku. Nájomca je povinný tieto nadlimitné km zaplatiť.
6. Pri prevzatí Vozidla obe strany skontrolujú skutočný stav kilometrov a zapíšu ho do preberacieho protokolu. Týmto dňom začína plynúť doba nájmu vozidla.
7. Nájomné sa bude fakturovať mesačne. Pri prevzatí a odovzdaní vozidla Nájomcom Prenajímateľovi podľa počtu dní užívania Vozidla v danom kalendárnom mesiaci. Nájomné je splatné mesiac dopredu a to k 15. dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy Nájomca vozidlo užíval. Prenajímateľ doručí najneskôr do začiatku mesiaca kedy bolo vozidlo užívané daňový doklad, na základe ktorého Nájomca uhradí nájomné. Doba splatnosti v daňovom doklade musí byť 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy Nájomca vozidlo užíval.
8. Do doby nájmu sú zahrnuté pravidelné servisné prehliadky , zimné pneumatiky, cestná daň, koncesionárske poplatky, poistné . Pri tarifnom režime týchto všeobecných podmienok sú to dve servisné prehliadky ročne.
9. V prípade omeškania s úhradou nájomného má Prenajímateľ právo na zaplatenie úrokov
z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy.

III. Doba nájmu

1. Nájomný vzťah vzniká dňom podpísania preberacieho protokolu a samotným prebratím vozidla nájomcom.
2. Každá zo strán môže nájomný vzťah vypovedať, a to i bez udania dôvodu, vo výpovednej lehote 1 deň. Ukončenie nájomného vzťahu možno oznámiť mailom, alebo telefonicky.
3. Nájomný vzťah končí odovzdaním vozidla – podpísaním odovzdávacieho- preberacieho protokolu, ktorý musia podpísať obe strany. Do odovzdávacieho- preberacieho protokolu sa uvedie konečný stav tachometra a stav PHM. V prípade rozdielu PHM pri odovzdaní a prevzatí vozidla si prenajímateľ vzniknuté skutočné rozdiely bez poplatkov vyfakturuje.

IV. Ostatné ustanovenia

1. Prenajímateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Nájomcu postúpiť žiadnu pohľadávku, ktorá mu vznikla z týchto všeobecných zmluvných podmienok na tretiu osobu.
2. Prenajímateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením svojich povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných zmluvných podmienok.
3. Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. pre interné účely.
4. K prenájmu vozidla je potrebné, aby nájomca vlastnil vodičský preukaz platný minimálne 3 roky ku dňu odovzdania vozidla.

VI. Záver

1. Obe strany prehlasujú, že si tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítali, ich obsahu porozumeli, nemajú proti nim žiadne námietky a súhlasia s nimi.
2. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť a sú platné pri prenajatí každého vozidla nájomcom čo potvrdia obe strany podpisom preberacieho- odovzdávacieho protokolu.
Pri každom novom predmete nájmu platia tieto všeobecné zmluvné podmienky rovnako a to bez povinnosti prenajímateľa ich opätovného odovzdania nájomcovi.